• Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – RODO 2018

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – RODO 2018 – serwis www.dobrebutypl.com

 

Jak uzyskaliśmy Państwa dane:

 

 1. bezpośrednio od Państwa (podczas zakupów w naszym sklepie, serwisie Allegro, zakupów mailowo lub telefonicznie.
 2. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

 

Kto jest administratorem tych danych:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego GEHRKE Szymon Gehrke, zarejestrowane pod adresem        ul. Jana Matejki 1A pok. 105, 85-061 Bydgoszcz , NIP: 559-158-02-78, numer REGON: 340335792, tel.: +48 52 349 30 20 , e-mail: biuro@gehrke.com.pl

 

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane:

 

PHZ Gehrke rozróżnia dwa rodzaje danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi, realizacji zamówienia i wystawienia faktury;

 

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją zamówienia, usługi lub umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com)
 3. w celu realizacji zamówienia lub usługi, którą zawarli Państwo z PHZ Gehrke  (serwis dobrebutypl.com)
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com) np. wystawienia faktury lub rachunku,
 5. w celach marketingowych produktów i usług PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com)

 

Czy podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe:

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy, realizacji usługi lub zamówienia z PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com) podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

W jaki sposób można wycofać zgodę:

 

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com) w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com) jest legalne.

 

Jak skontaktować się z nami w sprawie danych osobowych:

 

Telefonicznie  pod numerem telefonu +48 52 349 30 20 lub e-mailowo pod adresem biuro@gehrke.com.pl

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać dane osobowe:

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com), realizacja usługi lub zamówienia,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com) - (np. wystawienie faktury),
 3. prawnie uzasadniony interes PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com) - (marketing bezpośredni swoich produktów i usług)
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu nie przekazujemy podanych danych:

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do firm z poza kraju.

 

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi:

 

Mają Państwo prawo do żądania od PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com) mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane:

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com), a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com). i jakie mogą być podnoszone wobec PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com).

 

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

 

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

 

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com) na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

 

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez PHZ Gehrke (serwis dobrebutypl.com):

 

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.